แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาที่สอบผ่านให้มารับใบ Certificate Graduate English II ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่งานวิชาการ ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

*หมายเหตุ S = ผ่าน U=ไม่ผ่าน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

หน่วยงาน : งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 2911256014311.pdf
Download now
ปิด