กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

***ดังเอกสารแนบ***

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีความประสงค์จองที่นั่งเรียน วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ให้นำเงินสดมาชำระเงิน 2,600 บาท ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561

***สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถย้าย Section และไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น****

หน่วยงาน : วิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อไฟล์ : 2911256011530.pdf
Download now
ปิด