**แจ้งเตือนรายวิชา 070235212: Business Data Mining สอบปลายภาควันที่ 7 ธ.ค.60**
  แจ้งรายวิชา 070235212: Business Data Mining อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.พยุง มีสัจ สอบปลายภาค 1/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00-21.00 ห้อง 4A04


ฝ่ายวิชาการ


ปิด