แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา เรื่องการสรรหาตัวแทนร่วมกิจกรรม ASEA-UNINET Students Week 2017 in Indonesia (3 – 16 Dec 2017)
  ด้วยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ในนาม มจพ. มีความประสงค์สรรหาตัวแทนนักศึกษา ระดับปริญญา โท – เอก (เข้าศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี) เข้าร่วมกิจกรรม ASEA-UNINET Students Week 2017 ณ ประเทศอินโดนิเซีย ในวันที่ 3 - 16 ธันวาคม 2560 (2 สัปดาห์)

***หากนักศึกษาท่านใดสนใจ ไม่จำกัดสาขา จำนวนไม่เกิน 2 คน สามารถสมัครได้ที่งานวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6***
หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นักศึกษาระดับปริญญา โท – เอก ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสาขา
(นักศึกษาต้องเข้าศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี)
2. มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี ปรับตัวได้ง่าย
เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรม
และสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการเต็มเวลา

วิธีการสมัคร
เอกสารการสมัครดังนี้
1. Resume/CV ภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่ถนัด และข้อมูลอื่นๆ ถ้ามี
2. Transcript ฉบับเพื่อตรวจสอบผลการเรียน (ขอได้ที่งานทะเบียน 20 บาท) หรือข้อมูลผลการเรียนที่พิมพ์จากระบบสารสนเทศของคณะ/มหาวิทยาลัย
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ในเกณฑ์ต่อไปนี้ (เงื่อนไขของโครงการ)
-TOEFL ITP or paper : 510
-TOEFL CBT : 180
-TOEFL IBT : 64
-IELTS : 5.0
-TOEIC : 600
กรณีไม่มีผลคะแนนข้างต้น ขอให้แนบผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีเพื่อประกอบการพิจารณาในเบื้องต้นก่อน ทั้งนี้หากได้รับคัดเลือกนักศึกษาจะต้องนำผลคะแนนมายื่นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (เงื่อนไขของโครงการ)

**สิ่งที่จะได้รับหากผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย**
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 คนจะได้รับการสนับสนุน
ค่าลงทะเบียน ซึ่งครอบคลุม ค่าที่พัก อาหารในช่วงกิจกรรมยกเว้นมื้อเย็น บริการรับส่งสนามบิน-ที่พัก และที่พัก ณ ประเทศอินโดนิเซีย พร้อมการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามกำหนดการ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหารมื้อเย็น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 510256094503.rar
Download now
ปิด