ประกาศ ตารางสอบบทความวิจัยสำหรับนักศึกษา MIS รหัส 59
  กำหนดการสอบบทความวิจัยสำหรับนักศึกษา MIS รหัส 59
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 17.00 ห้องสอบ 5A09 สำหรับนักศึกษา 59-1 รอบเสาร์-อาทิตย์
เวลา 10.00 - 15.30 ห้องสอบ 5A10 สำหรับนักศึกษา 59-1 รอบค่ำ

หมายเหตุ
ผู้เข้าสอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง


 
ชื่อไฟล์ : 219256016180.pdf
Download now
ปิด