ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560
  ขอเชิญนักศึกษาสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560

โดยมีคุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุน ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาของคณะ ที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และอยู่ระหว่างลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และปัญหาพิเศษ ที่ได้รับอนุมัติหัวข้องานวิจัยแล้ว
2. ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
3. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่กระทำผิดวินัยนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือทำผิดกฎหมาย

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุน ยื่นแบบโคร่งร่างงานวิจัย (Proposal) พร้อมแนบเอกสารอนุมัติหัวข้อ ผ่านประธานกรรมการที่ปรึกษา ยื่นที่ภาควิชา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ นักษาที่สามารถขอรับทุนได้ เป็นนักศึกษาโครงการหลักสูตรพิเศษเท่านั้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติสามารถขอรับทุนได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย
 
ชื่อไฟล์ : 59256017065.pdf
Download now
ปิด