ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560


*** สำหรับวิชา Graduate English I, II และรายวิชาปรับพื้นฐาน
ผู้สอนจะแจ้งนักศึกษาและจัดสอบในชั่วโมงเรียน/นอกตารางสอบต่อไป

หากนักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มและรายวิชาดังกล่าวมีกำหนดการสอบตรงกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ
ให้แจ้งงานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เท่านั้น !!

****************************************************

ขอแจ้งนักศึกษา เรื่อง การแต่งกายเข้าห้องสอบและระเบียบในการเข้าห้องสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


*** เอกสารในการเข้าสอบ***

ในการเข้าสอบทุกครั้งนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัว "อย่างใดอย่างหนึ่ง" ต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์คุมสอบ
1.บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.ใบแทนนักศึกษา หรือใบเสร็จการลงทะเบียนตัวจริง
3.บัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษามาขอสำเนาเอกสารการคืนสภาพการเป็นนักศึกษากับทางภาควิชา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ


ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ 
ชื่อไฟล์ : 49256010582.pdf
Download now
ปิด