การรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1
  การรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1
***สามารถไปรับบัตรได้ที่ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี***
ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมในวันมารับบัตรนักศึกษา ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. ใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา

หรือ
***สามารถรับบัตรได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ***
ทั้งนี้ทางธนาคารกรุงเทพจะมาให้บริการที่คณะ เมื่อทางธนาคารได้บัตรนักศึกษาครบทั้ง 3 รอบ ซึ่งทางคณะฯ จะแจ้งวัน และเวลาในการรับบัตรนักศึกษาให้ทราบอีกครั้ง

----ขอให้นักศึกษารับบัตรให้เรียบร้อยก่อนสอบกลางภาค---
เนื่องจาก (1) นักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) หากไม่มารับบัตรนักศึกษานานเกิน 2-3 เดือน ธนาคารฯ จะทำลายบัตรตามระเบียบของธนาคาร และนักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรนักศึกษาใหม่


ผู้ประกาศ งานวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ปิด