แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา 070115903 Data Structure and Algorithms ภาคเรียน 1/2560
  แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา 070115903 Data Structure and Algorithms ภาคเรียนที่ 1/2560  
 
แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา
070115903 Data Structure and Algorithms
ภาคเรียน 1/2560

เริ่มวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
13.00 – 16.00 น. Sec 1 ห้อง 4A02
18.00 – 21.00 น. Sec 2 ห้อง 4A02

download เอกสารได้ที่ http://www2.it.kmutnb.ac.th/teacher/akkarat/

แหล่งที่มา (Source/URL): http://www2.it.kmutnb.ac.th/teacher/akkarat/
ปิด