แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
  แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

****เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560****

รายชื่อนักศึกษาแต่ละ Section ตามเอกสารแนบ

*********************************************************************

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือได้ที่คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 46 หรือ อาคารสวนปาล์ม
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 14.00 – 18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 8.30 - 10.00 น.

- หนังสือ Graduate English I ราคาเล่มละ 370 บาท
- หนังสือ Graduate English II ราคาเล่มละ 370 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
ชื่อไฟล์ : 218256019192.pdf
Download now
ปิด