สอบราคา
  สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ 48 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น - 16.30 น ณ งานพัสดุ ห้อง 7A05 ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 
ชื่อไฟล์ : 277256013510.pdf
Download now
ปิด