สรุปแนวทางปฏิบัติการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และปากเปล่า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข)
  สรุปแนวทางปฏิบัติการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และปากเปล่า ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ข) มีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ข้อเขียน
1. ใบประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา และได้รับใบประกาศนียบัตรในช่วงกำลังศึกษา ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 50 (เอกสารแนบ 1)
2. นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ชาติ ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 20 (เอกสารแนบ 2)
3. ตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสารวิชาการ (เอกสารแนบ 3)
- ระดับนานาชาติ ISI/Q1/Q2 ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 100
- ระดับนานาชาติ Scopus/Q3/Q4 ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 80
- ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 50
- ระดับชาติ ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 50


การเพิ่มคะแนนสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
1. นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ชาติ ได้รับการยกเว้นการสอบ (เอกสารแนบ 2)
2. ตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสารวิชาการ (เอกสารแนบ 3)
- ระดับนานาชาติ ISI/Q1/Q2 ได้รับการยกเว้นการสอบ
- ระดับนานาชาติ Scopus/Q3/Q4 ได้รับการยกเว้นการสอบ
- ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 50
- ระดับนานาชาติ/ชาติ ได้รับคะแนนเพิ่มร้อยละ 50


**ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังเอกสารแนบ**

ผู้ประกาศ: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
ชื่อไฟล์ : 1812256019222.zip
Download now
ปิด