แจ้งนักศึกษาทุกท่าน เรื่อง การขอทุนนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 (NCCIT2017)
  นักศึกษาที่ได้รับข้อความตอบรับทางอีเมลให้มานำเสนอบทความ ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. ทำการลงทะเบียนสาหรับงานประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.nccit.net ในส่วน Registration โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (เปิดให้ลงทะเบียนได้วันที่ 22 พ.ค. 2560) นักศึกษาที่จำนวนหน้าเกิน 6 หน้า ให้กรอกลงในระบบลงทะเบียนเพียง 6 หน้าเท่านั้น

2. พิมพ์เอกสารการลงทะเบียนมาส่ง พร้อมแนบข้อความตอบรับทางอีเมล และบทความฉบับสมบูรณ์มาด้วย และลงชื่อขอรับทุนโดยแยกตามสาขาวิชา ที่หน้าห้อง 5A06 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ
1. สำหรับนักศึกษาที่สามารถขอทุนนำเสนอผลงานได้ ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษแล้วเท่านั้น หากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเองค่ะ
2. การขอทุนนำเสนอผลงานต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประกาศ : วัชรีวรรณ จิตต์สกุล/ฝ่ายวิจัย


ปิด