ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 1/2560 ช่วงที่ 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบ 1
🔍 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 รอบ 1 ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/0B4jVIZNmwW1FYjlZTzdpNjJESWM?usp=sharing

🔖 ขั้นตอนกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ช่วง 1)
📆 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
📌 สำหรับผู้สมัคร
ภาคปกติ แผน ก วิทยานิพนธ์ รอบเช้า
ภาคพิเศษ แผน ข ปัญหาพิเศษ รอบเช้า รอบค่ำ

⏰ เวลา 08.30 - 11.30 น.เท่านั้น
🏢 สถานที่รายงานตัวและลงทะเบียน ห้อง 4A07 ชั้น 4 อาคารนวมิทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

🔖 ขั้นตอนกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ช่วง 1)🔖
📆 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
📌 สำหรับผู้สมัคร
แผน ข ปัญหาพิเศษ รอบเสาร์-อาทิตย์
⏰ เวลา 08.30 - 11.30 น.เท่านั้น
🏢 สถานที่รายงานตัวและลงทะเบียน ห้อง 4A07 ชั้น 4 อาคารนวมิทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

📋 เตรียมตัวอย่างไร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ชุด
2. สำเนาทรานสคริป จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. เอกสาร ท.6 (ซื้อที่ตึก TGGS ชั้น 1)
6. ใบประวัตินักศึกษาปริ้นจาก http://stdregis.kmutnb.ac.th/
⚠ เริ่มใช้งานได้วันที่ 26 เมษายน 2560
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
ชาย >เชิ๊ตขาว สูทดำ ผูกไทด์ไม่มีตราพระจอม
หญิง>เชิ๊ตขาว สูทดำ
8. แคชเชียร์เช็ค จำนวน 45,000 บาท สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซื้อในเขต กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
9. เงินสด 200 บาท สำหรับทำบัตรนักศึกษา

📍 หมายเหตุ เอกสารไม่ครบ/ไม่พร้อมลงทะเบียนในวันดังกล่าว
ท่านสามารถขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาด้วยตนเองและนำเงินสดมาจำนวนเงิน 7,500 บาท
IT ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ราชินี 02-555-2728
DN ชั้น 5 อาคารนวมินทร์ราชินี 02-555-2717
MIS ชั้น 7 อาคารนวมินทร์ราชินี 02-555-2722
เมื่อพร้อมลงทะเบียนจะชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน ดังนี้
1. ภาคปกติ 19,000 - 7,500 = 11,500 บาท
2. ภาคพิเศษ 45,000 - 7,500 = 37,500 บาท

🔍 ดูตัวอย่างการกรอกเอกสารและจัดเรียงเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/0B4jVIZNmwW1FbVBNcHFsN21MS2c?usp=sharing 
ชื่อไฟล์ : 214256013324.pdf
Download now
ปิด