ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560
  ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2560

กิจกรรมการประกวด
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การประกวดโครงงาน Start up และ 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม

**ปิดรับสมัครผลงาน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560**

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/innovation/

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล/งานวิจัย


ปิด