ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

****ตามเอกสารแนบ****


ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560
ผู้ประกาศ : งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


 
ชื่อไฟล์ : 223256010290.pdf
Download now
ปิด