ขอเชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
  ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขา มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ในปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งมุ่งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยในมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Growth Engines)

ทั้งนี้ สกว.เปิดโอกาสให้กับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยส่งกรอบข้อเสนอโครงการ ( concept proposal ) ได้ รอบแรกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 (ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด สกว. ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งกรอบข้อเสนอโครงการ (concept proposal) ได้ที่อีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com โทร. 094-546-8570 (คุณจิตราภรณ์) หรือ อีเมล์ chanikan.trf@gmail.com โทร. 063-367-9777 (คุณชนิกานต์)


 
ชื่อไฟล์ : 1712255913435.docx
Download now
ปิด