แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2016
  ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เป็นเครือข่ายในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2016 นั้น ทางคณะฯ ได้รับโควต้าในการนำเสนอผลงานในงานประชุมดังกล่าว

จึงขอให้นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ NCIT2016 ส่งเอกสารบทความ พร้อมใบตอบรับมาที่อีเมล watchareewan.j@it.kmutnb.ac.th ภายในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาบทความที่จะได้รับโควต้า

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/งานวิจัย


ปิด