ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
  ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยบกับการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 147255915325.pdf
Download now
ปิด