โครงการธนาคารความดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำโครงการธนาคารความดีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 จึงขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม หากมีผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th


ปิด