รับสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต
  โครงการผุ้นำเยาวชนแห่งอนาคต จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างภาวะความเป็นผู้นำรวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนในการขับเคลื่อนแนวคิดจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ซึ่งกำหนดจัดโครงการแบ่งเป็น 3 ช่วง
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นะครับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 271255911260.pdf
Download now
ปิด