ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.
  ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รายละเอียดดังเอกสารแนบ

นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2558 ถึง วันที่ 29 ม.ค. 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-5552000 ต่อ 2416, 2417

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณจิตต์สกุล/งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 1611255892026.pdf
Download now
ปิด