ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ"ออกค่าย..ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 4
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีนโยบายในการรับสมัครโครงการค่ายอาสาโครงการ"ออกค่าย..ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" เพื่อพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ให้กับนิสิตนักศึกษา ที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุน ให้ติดต่อขอรับระเบียบโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 48255815104.pdf
Download now
ปิด