ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในงาน การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ของสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในงาน การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 ของสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังเอกสารแนบ สามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 ก.ค. 2558

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ/ฝ่ายวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 77255811432.pdf
Download now
ปิด