ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินโดจีน และทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
  รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์มอบทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนด ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

และ การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th หรือ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี 02-555-2416 หรือ 02-555-2417


ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา) 
ชื่อไฟล์ : 102255817281.pdf
Download now
ปิด