โครงการธนาคารความดี
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการธนาคารความดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ทำความดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น12 อาคารนวมินทรราชินี หรือ www.grad.kmutnb.ac.th

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 231255818143.pdf
Download now
ปิด