โครงการ Young Financial Star Competition 2015
  โครงการ Young Financial Star Competition 2015 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยเปิดรับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org/yfs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและเข้าร่วมโครงการใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 91255893229.pdf
Download now
ปิด