รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
  ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145 ทุน สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการและรายละเอียดที่ www.rrimag.org/2015 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 81255815064.pdf
Download now
ปิด