โครงการสรรหา "กลุบุตร-กุลธิดา กาชาด"
  ขอเชิญชวน เยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี เข้าร่วมโครงการสรรหา "กลุบุตร-กุลธิดา กาชาด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย รับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2558 ณ สำนักงานยุวกาชาด ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (งานกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 1812255719263.pdf
Download now
ปิด