รับสมัครนักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ครั้งที่ 21 "กันภัยมหิดลเกมส์" ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

ผู้ประกาศ : นางสาวธันยา ไต่วัลย์ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)


 
ชื่อไฟล์ : 1711255719395.pdf
Download now
ปิด