การสัมมนา University Scholars Leadership Symposium ครั้งที่ 5
  องค์กร Humanitarian Affairs สหราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหภาพเยาวชนแห่งกัมพูชา จัดการสัมมนา University Scholars Leadership Symposium ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ผู้ประกาศ: นางสาวธันยา ไต่วัลย์
หน่วยงาน: กิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 247255717582.pdf
Download now
ปิด