มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดโครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2
  มูลนิธิเอสซีจีได้ดำเนินโครงการปัญญาชน คนทำดี ปี 2 ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมตัวกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ดำเนินการในนาม กลุ่มนิสิตนักศึกษา ชมรมกิจกรรม องค์กรนิสิตนักศึกษา คณะ หรือสาขาวิชา ซึ่งโครงการที่นำเสนอต้องเป็นโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องของชุมชนนั้น โดยมีวงเงินงบประมาณโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ฯ ใบสมัครฯ ได้ที่ www.scgfoundation.org ระยะเวลาการส่งโครงการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2557


 
ชื่อไฟล์ : 136255794647.pdf
Download now
ปิด