ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข การยกเว้นการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า และการได้รับคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนเพิ่ม 20%
  เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน จึงแนบประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศโดย - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ ณ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


 
ชื่อไฟล์ : 52255713244.pdf
Download now
ปิด