โครงการจัดทำระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และ High Performance Computing (HPC)
  โครงการจัดทำระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) และ High Performance Computing (HPC)
วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 ณ ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แหล่งที่มา (Source/URL): http://202.44.34.134/activity/24-01-2557/index.html
ปิด