รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – อาเซียน ปี 2557
  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – อาเซียน ปี 2557 เพื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติ หรือเพื่อไปฝึกงาน หรือไปสหกิจศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อรชุมา (ชั้น 6 ห้อง 6A05) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นี้
สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557
2. แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต
3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


แหล่งที่มา (Source/URL): www.inter.mua.go.th
 
ชื่อไฟล์ : 241255710010.rar
Download now
ปิด