โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามทบทวนแผนปฏิบัติการ แผนรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามทบทวนแผนปฏิบัติการ แผนรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมประดู่แดง ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และสวนบ้านกรูด บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา (Source/URL): http://202.44.34.134/activity/13-16-01-2557/index.html
ปิด