ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกัน
  เนื่องด้วย ที่ผ่านมาเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกันของนักศึกษา (บางท่าน) ไม่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและรูปแบบการพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงแจ้งประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกัน ตามเอกสารแนบ

โดยมีใจความสำคัญคือ หากเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับป้องกันไม่เป็นไปตามรูปแบบการพิมพ์และวิธีการอ้างอิงในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ประกาศโดย - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556


 
ชื่อไฟล์ : 1912255694211.pdf
Download now
ปิด