ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข เพื่อการเพิ่มคะแนนการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
  สามารถดูจากเอกสารแนบค่ะ


 
ชื่อไฟล์ : 2110255695724.pdf
Download now
ปิด