นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556


ปิด