ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงาน หรือส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาใน “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013” ประจำปีการศึกษา 2556
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงาน หรือส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาใน “การประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA2013” ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.oneaqa.or.th/icqa2013 หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 28255615435.pdf
Download now
ปิด