แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกแขนงวิชา
  เพื่อให้การดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกแขนงวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความเข้าใจตรงกัน จึงประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์ ให้นักศึกษาทุกคนทราบ ดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


 
ชื่อไฟล์ : 157255613040.pdf
Download now
ปิด