ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) และประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ (IBMRC)
  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมงานการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) และประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ (IBMRC) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 63255610391.pdf
Download now
ปิด