ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556/2557 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556/2557 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mofat.gov.bn/scholarship และจัดส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
ตามเอกสารแนบ


ประกาศ – นางสาวอรชุมา ศีลเตชะ
หน่วยงาน – งานกิจการนักศึกษา


 
ชื่อไฟล์ : 62255683529.pdf
Download now
ปิด