ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ (A-LIEP 2013)
  ด้วยกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 5nd International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education practice - A-LIEP 2013" ในวันที่ 10-12 ก.ค. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่เป็นประเด็นของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aliep2013.com

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 111255615152.PDF
Download now
ปิด