ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง "ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย"
  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย มารายตัวขอรับทุนได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2556 ตามวันและเวลาทำการของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 31255690010.PDF
Download now
ปิด