ประกาศทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และชีวเวชศาสตร์
  ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์งานวิจัย การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2556 ในวงเงินประมาณ 200 ล้านบาท ภายใต้กรอบการวิจัยจำนวน 11 ชุด ซึ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น (1-3 ปี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการในระหว่างวันที่ 15 ต.ค.55 - 15 พ.ย.55

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 811255594315.PDF
Download now
ปิด