ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2556 เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต จึงได้ออกประกาศรับสมัครโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการ

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 511255519064.PDF
Download now
ปิด