โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2556
  ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2556 เพื่อดำเนินการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต จึงประกาศให้มีการสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2555 ถึงวันที่ 19 พ.ย. 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 511255517440.PDF
Download now
ปิด