ประชาสัมพันธ์งาน CIT2013&UniNOMS2013
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดให้มีงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2556 ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร โดยจะจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่มีคุณค่าทางวิชาการ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 2510255515241.PDF
Download now
ปิด