ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" ในวันที่ 15-16 พ.ย. 2555 ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 ต.ค. 2555

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ – นายอนุวัตร อินทนชิตจุ้ย
หน่วยงาน – งานวิจัย 
ชื่อไฟล์ : 1710255513153.PDF
Download now
ปิด